Slide
Slide
Slide
Slide
Slide

ISO Standardi

image2


2015

Statisticki aneks

Bilans stanja 2015.

Bilans uspeha

Odluka o sazivanju skupstine

Izvestaj sa odrzane skupstine 29.04.2016.

Izvestaj sa odrazane Skupstine – ispravka

Bilans stanja 2015 – konacan

Bilans uspeha 2015 – konacan

Izvestaj o ostalom rezultatu 2015 – konacan

Izvestaj o promenama na kapitalu 2015 – konacan

Izvestaj o tokovima gotovine 2015 – konacan

Godisnji dokument o objavljenim informacijama 2015.

Godisnji izvestaj o poslovanju 2015

Izvestaj nezavisnog revizora 2015

Napomene uz fin. izvestaje 2015

2016

Bilans stanja 2016

Bilans uspeha 2016

Statisticki izvestaj 2016

Odluka o szivanju skupstine akcionara 4.4.2017

Izvestaj nakon odrzasne skupstine 04.05.

Saziv skupstine 29.6.2017

bilans stanja 2016

bilans uspeha 2016

izvestaj o ostalom rezultatu 2016

izvestaj o promenama na kapitalu 2016

izvestaj o tokovima gotovine

godisnji izvestaj o poslovanju 2016

napomene uz finansijske izvestaje 2016

Izvestaj nezavisnog revizora 2016

godisnji dokument o objavljenim informacijama

Izvestaj sa odrzane Skupstine 29.06.2017.

2017

Saziv skupstine

Statisticki izvestaj 2017

Godisnji dokument o objavljenim informacijama

Bilans stanja 2017

Bilans uspeha 2017

Izvestaj o ostalom rezultatu 2017

Izvestaj o promenama na kapitalu 2017

Izvestaj o tokovima gotovine 2017

Godisnji izvestaj o poslovanju 2017

Napomene 2017

Izvestaj nezavisnog revizora 2017

Izvestaj sa odrzane Skupstine akcionara 27.04.2018.

2018

Bilans Stanja 2018

Bilans Uspeha 2018

Izvestaj o ostalom rezultatu 2018

Izvestaj o promenama na kapitalu 2018

Izvestaj o tokovima gotovine 2018

Godisnji izvestaj o poslovanju 2018

Napomene 2018

Izvestaj nezavisnog revizora 2018

Godisnji dokument o objavljenim informacijama 2018

Saziv skupstine

Izvestaj sa odrzane Skupstine akcionara 2019